Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi Nyilatkozat

Az adatvédelmi nyilatkozat alanyai:

Vi-Va-Nyi Kft.
Székhely: 3200 Gyöngyös, Kossuth út 39.
Adószám:14190245-2-10
Cégjegyzék szám: 10-09-028041

a továbbiakban „működtető”.

A működtető tiszteletben tartják a személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjogot, amelynek tartalma szerint mindenki maga rendelkezik személyes adatainak feltárásáról és felhasználásáról.

1. Az adatkezelés jogalapja

Az információs önrendelkezési jog érvényesítése érdekében a működtető a jelen Szabályzat közzétételével biztosítja a Felhasználók számára annak megismerését, hogy a Felhasználók személyes adatainak milyen körét, milyen időtartamban, milyen jogcímen, milyen célra tárolja, és milyen esetekben továbbítja más személy részére, továbbá miként gondoskodik a személyes adatok biztonságáról és titkosságáról.

A működtető a Felhasználók személyes adatait az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságáról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel összhangban kezeli, amelyeket az adatkezelés minden fázisában köteles betartani.

A regisztrációval, illetve a hírlevélre történő feliratkozással a Felhasználó feltétlen hozzájárulását adja a működtető jelen Tájékoztatóban részletezett adatkezelési gyakorlatához.

2. A kezelt személyes adatok köre

A működtető által kezelt személyes és egyéb adatok köre a következő: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím.

A regisztráció során megadott adatokat a Felhasználó a Weboldalra történt bejelentkezést követően bármikor módosíthatja.

3. Az adatkezelés célja

A működtető a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat célhoz kötötten, kizárólag a szerződés teljesítése, illetve a szerződés létrejöttének és tartalmának későbbi bizonyítása érdekében rögzítik és tárolják.

A Felhasználónek a regisztráció során tett vagy regisztráció nélküli kifejezetten hozzájáruló nyilatkozata esetén a működtető jogosultak a Felhasználó személyes adatait saját üzletszerzési és marketing céljaira, így különösen a szolgáltatás minőségének javítása és fejlesztése, a Felhasználói igények figyelemmel kísérése, valamint a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos tájékoztatás céljából (pl. hírlevelek kiküldése) felhasználni.

A hírlevélre feliratkozott Felhasználók részére a működtető időről-időre hírlevelet küldenek az aktuális akciókról és egyéb, a Weboldallal kapcsolatos információkról. A hírlevelet a Felhasználónak bármikor lehetősége van lemondani a hírlevélben elhelyezett linkre történő kattintással vagy a személyes fiók beállításainak módosításával.

Azon Felhasználók részére, akik a hírlevélre nem iratkoztak fel vagy azt lemondták, a működtető kizárólag a regisztrációjukkal és a megrendelt Szolgáltatások állapotának követésével kapcsolatos tájékoztató email-eket küld.

4. Az adatkezelés időtartama

A Felhasználó bármikor, indoklás nélkül módosíthatja az adatkezelésre vonatkozó korábbi nyilatkozatait. A Felhasználó az rendeles@keszulekgaleria.hu email címre küldött értesítéssel bármikor kérheti adatainak törlését.

A működtető a Felhasználó adatait a Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb 8 évig tárolhatja. Az adatkezelés időtartamának lejártával a Felhasználó személyes adatait törölni köteles.

5. A működtető titoktartási kötelezettsége

A működtető a tudomásukra jutott személyes adatokat köteles bizalmasan kezelni, azok megismerését az érintett előzetes hozzájárulása nélkül más személy számára nem tehetik lehetővé, illetve azokat nem hozhatják nyilvánosságra. A titoktartási kötelezettség a működtető alkalmazottját, tagját, megbízottját azonos módon terheli és megszegéséért a jogszabályok szerinti felelősséggel tartoznak. A titoktartási kötelezettség az alkalmazottat a munkaviszony, a tagot a tagsági viszony, a megbízottat a megbízási jogviszony megszűnése után is terheli.

6. Az adatok továbbításának esetei

A működtető az általuk kezelt adatok közül azokat, amelyek az adatkezelés céljához szükségesek átadhatja:

  • azoknak, akik a működtető, megbízása alapján a számlázást, a követelések kezelését, a forgalmazás kezelését, illetőleg az ügyfél tájékoztatást végzik,
  • a számlázási és forgalmazási jogviták rendezésére jogszabály alapján jogosult szervek részére,
  • a nemzetbiztonság, a honvédelem és a közbiztonság védelme, a közvádas bűncselekmények céljából az arra hatáskörrel rendelkező nemzetbiztonsági szerveknek, nyomozó hatóságoknak, az ügyésznek, valamint a bíróságnak.

Az átadott adatokkal kapcsolatban az adatokat átvevőket azonos titoktartási kötelezettség terheli.

7. Adatbiztonság

A működtető által kezelt személyes adatok biztonságát, illetve az Internet hálózat igénybevételével továbbított közlések titkosságát elsősorban a különböző számítógépes visszaélések, támadások fenyegetik. Ilyen visszaélések:

  • a számítógépes vírusok, amelyek a működtető által tárolt személyes és egyéb adatok sérülését, megsemmisülését eredményezhetik,
  • a számítógépes betörés, amelynek során a működtető által tárolt személyes és egyéb adatokhoz illetéktelen személyek jogosulatlanul hozzáférhetnek, azokat megváltoztathatják vagy nyilvánosságra hozhatják,
  • a számítógépes kalózkodás, amelynek során az Internet hálózat igénybevételével továbbított közlések tartalmát illetéktelen személyek kifürkészhetik.


Mind a működtető, mind a Felhasználó köteles a tőle elvárható műszaki és szervezési intézkedéseket megtenni a fentebb meghatározott veszélyek csökkentése, illetve elhárítása érdekében.
A működtető biztosítják azokat a technikai feltételeket, illetve kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a személyes és egyéb adatok fokozottabb védelméhez, illetve az Internet hálózaton továbbított közlések kifürkészésének lehető legteljesebb megakadályozásához szükségesek.

A működtető az elektronikus úton rögzített Felhasználói adatokat biztonságos helyen, számítógépeken tárolják és őrzik.

A működtető a számítógépein tárolt Felhasználói adatokat biztonsági tűzfal rendszerrel és vírusölő programokkal védik a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás, törlés, sérülés és megsemmisülés ellen.

A működtető az elektronikus úton rögzített Felhasználói adatokat csak az arra feljogosított alkalmazottai, megbízottai és alvállalkozói részére teszik elérhetővé egyedi azonosítójuk és jelszavuk megadása után.

A Felhasználó köteles minden tőle elvárhatót megtenni személyes adatainak, különösen a működtető által nyújtott szolgáltatás igénybevételéhez szükséges bejelentkezési azonosító, illetve jelszó (kód) védelme érdekében. A Felhasználó felelősséggel tartozik minden olyan eseményért, tevékenységért, mely bejelentkezési azonosítójának, illetve jelszavának (kódjának) felhasználásával valósult meg.

A szolgáltatás igénybevételének fokozott biztonságát szolgálja a jelszó időről-időre történő megváltoztatása. A Felhasználó a jelszót bármikor jogosult költségmentesen megváltoztatni. Ha a jelszó illetéktelen személyek tudomására jutott, a Felhasználó köteles a jelszót haladéktalanul megváltoztatni. A jelszó megváltoztatásával kapcsolatos további információkról a működtető az ügyfélszolgálatán nyújt tájékoztatást.

A hálózati vírusok elhárítása érdekében javasolt, hogy a Felhasználó minden olyan programot, amely e-mail-ben ismeretlen címről érkezik a Felhasználóhöz, a dokumentum megnyitása nélkül töröljön, illetve a vírusok kiszűrése érdekében számítógépére vírusirtó programot telepítsen.

A személyes adatok biztonságát és a szolgáltatás igénybevételével továbbított közlések titkosságát fenyegető számítógépes visszaélések elleni védekezés hatásos eszköze a biztonsági tűzfal rendszer kiépítése.

Gyöngyös, 2015. december 1.